Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja húsvéti üzenete a Magyar Ortodox Egyházmegye (Moszkvai Patriarchátus) főtisztelendő pásztoraihoz és istenszerető nyájához

Az Úrban szeretett atyák és testvérek!
Krisztus feltámadt!

Ma az egész keresztény világ Krisztus Feltámadását ünnepli. Minden egyes templomban, minden egyes családban, Jézus Urunkban örvendeznek az emberek, Aki a mi üdvösségünkért szenvedett és feltámadt.

Ezen a napon, az „ünnepek ünnepén” Aranyszájú Szent János örömteli hívó szavait halljuk: „Lépjetek hát be mindannyian a mi Urunk örömébe! Gazdagok és szegények, együtt ujjongjatok. Mértékletesek és könnyelműek, tiszteljétek ezt a napot. Akik böjtöltetek, és akik nem böjtöltetek, vigadjatok ma. Tele az asztal, tobzódjatok valamennyien. Sok a borjú, senki se távozzék éhesen. Mindannyian élvezzétek a hit lakomáját. Mindannyian élvezzétek a jóság bőségét!”

Azok között, akik összegyűltek a húsvéti istentiszteletre, vannak rendszeres templomba járók és olyanok, akik csak a nagy ünnepeken vagy csak ritkán járnak templomba. Vannak közöttünk olyanok, akik gyermekkoruktól fogva hívők, vannak olyanok, akik felnőtt korukban jutottak el a hithez, és olyanok is, akik csak most léptek az Istenhez vezető útra. De Isten nem tesz különbséget a hívő és a nem hívő között: Ő hisz minden egyes emberben, szeret mindnyájunkat, meghallgat minket minden egyes alkalommal, amikor Hozzá fordulunk, és mindenkor kész segítségünkre sietni.

Az Egyház, amelyet maga az Úr alapított, szintén kész mindenkor segíteni minden embernek. Amikor nehézséggel néztek szembe, amikor bánat emészt benneteket, amikor bajban vagytok, gyertek el a templomba, imádkozzatok Istenhez, és Ő rögtön meghall és megsegít benneteket. De ne feledkezzetek el a templomról a boldog pillanatokban sem. Váljon a templom lelki otthonotokká, ahol megtisztul a lelketek, és átalakul az életetek, Isten kegyelme által, amely mindenkor hat, dacára minden emberi tökéletlenségnek, és bűneinknek, hibáinknak és gyengeségeinknek.

Hozzátok el a templomba gyermekeiteket, hiszen az Úr szavaival, „ilyeneké a Mennyek Országa” (Mt 19,14). Ne gondoljátok, hogy elég megkeresztelni a gyermekeket, hogy egészségben és boldogságban növekedjenek: lelki egészségük érdekében elengedhetetlen, hogy állandóan részt vegyenek az Egyház életében. Hozzátok el őket a gyónásra és a Szent Áldozásra, olvassátok nekik az Evangéliumot, tanítsátok meg őket imádkozni, hogy mindig élő kapcsolatuk legyen Istennel. Ha gyermekeiteket keresztény szellemben nevelitek, sok olyan kísértéstől és bajtól óvjátok meg őket, amik a mai ifjúság pusztulásának okozói.

Ezen az örömteli napon szívből köszöntöm Szent Egyházunk minden Magyarországon élő gyermekét. Köszöntöm a budapesti Nagyboldogasszony székesegyház papjait és híveit, mely a magyar Ortodoxia fellegvára. Köszöntöm az Egyházmegye Budapesten, Gyöngyösön, Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden és Ürömben található egyházközségeinek lelkipásztorait és híveit is. Külön köszöntöm az újonnan alakult debreceni egyházközség híveit, ahol Isten segítségével teljes értékű lelki élet bontakozik ki.

Az Úrban szeretett gyermekeim! Az Ortodoxia magyarországi jövője a ti kezetekben van. Éppen ezért ne legyetek passzív templomba járok, akik az istentiszteletet követően rögtön megfeledkeznek keresztényi kötelezettségeikről, hanem legyetek aktív tagjai egyházközségeteknek, kivéve részeteket Krisztus Egyházának építéséből. Ne felejtsétek el, hogy nem csak nektek van szükségetek az Egyházra, hanem az Egyháznak is rátok. Az Egyház nektek köszönheti létét, azáltal, hogy részt vesztek az életében és támogatjátok – lelkileg, erkölcsileg és anyagilag. Mindnyájatoknak van valamije, amit meg tud osztani az Egyházzal: az egyik anyagi gazdagsággal rendelkezik, a másik szabadidővel, a harmadik tehetséggel és olyan képességekkel, amiket fel lehet használni az Egyház érdekében. Ne ássátok el talentumaitokat a földbe, hanem használjátok őket, hogy százszoros hasznot hozzanak, és megváltoztassák sok körülöttetek élő ember életét.

A húsvéti napokban különösen erősen kell imádkoznunk nem csak magunkért és hozzátartozóinkért, hanem az egész világ békéjéért. Mondjunk szívből jövő imát a szenvedő Koszovóért, ahol szerb keresztények vére folyik és ortodox templomokat rombolnak le. Imádkozzunk Jeruzsálem szent városáért is, hogy az Úr ajándékozzon békét ennek a városnak – a világkereszténység bölcsőjének.

Kedves atyák és testvérek, emlékeztetlek benneteket arra, hogy június 19-20. a budapesti Nagyboldogasszony székesegyházban sor kerül Egyházmegyénk teológiai konferenciájára, amely „Az Ortodox Egyház a mai világban” címet viseli. A konferencia céljai között szerepel, hogy testvéri párbeszéd jöjjön létre a Magyarország különböző városaiban élő ortodox hívek között, valamint hogy a résztvevők együtt imádkozzanak és gondolkodjanak jelenünkről és a jövőnkről. A konferencián felszólalnak a magyarországi Ortodox Egyházak püspökei és papjai, hogy megosszák velünk tapasztalataikat és az Ortodoxia magyarországi missziójával kapcsolatos elképzeléseiket. Hívok mindenkit, hogy vegyen részt a konferencián, amely az első ilyen jellegű, Egyházmegyénk által szervezett esemény.

Kedveseim! Ezen a ragyogó húsvéti éjjelen hallgassuk Szent Pál apostol hozzánk intézett szavait: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!” (Fil 4,4). Adja Isten, hogy Krisztus feltámadásának öröme soha ne távozzon el a szívünkből. Kívánok mindnyájatoknak és szeretteiteknek is békességet, örömet és sikereket. Az Úr áldása legyen veletek mindenkor. Krisztus feltámadt!

+Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök, 
a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja

Krisztus Húsvétja, 2004
Budapest