II. Alexij Moszkva és egész Oroszország patriarchájának húsvéti körlevele az Orosz Ortodox Egyház főpásztoraihoz, pásztoraihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

Kereszteddel megszüntetted a gyümölcsfa átkát, temetéseddel megölted a halál hatalmát, feltámadásoddal pedig megvilágosítottad az emberek nemzetségét; ezért Hozzád így kiáltunk:
Jóttevő Krisztus Istenünk, dicsőség Néked.
 („Uram Tehozzád kiáltottam” utáni sztichira a Húsvét Vasárnap esti istentiszteleten)

A Feltámadt Krisztusban szeretett főpásztor testvéreim, tiszteletreméltó pásztorok és diakónusok, szerzetesek és szerzetesnők, Szent Ortodox Egyházunk minden hű gyermeke!

Szívből köszöntelek mindnyájatokat ezekkel a régen várt és az életben megerősítő szavakkal

KRISZTUS FELTÁMADT!

Megharcolván a Nagyböjt megtisztító küzdelmeit, Egyházunk újra örvendezik, énekekben dicsőítve a halottaiból Feltámadt Életetadó Krisztust. Őrizzük meg szívünkben a Szent Nagyböjtben erőnkhöz mérten véghezvitt küzdelmek gyümölcseit, hogy Pál apostol szavaival ünnepeljünk „ne a régi kovásszal, se a rosszaság és a gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és az igazság kovásztalanságával”(1 Kor 5,8).

Nagy Szent Athanasziosz főpap szavaival szólva: az Úr „legyőzte a halált… minket pedig Önmagával együtt feltámasztott, feloldozván a halál kötelékeit és az átok helyett áldást, bánat helyett örömet, gyötrődés helyett húsvéti ünnepélyt ajándékozván”

Feltámadt az Üdvözítő és az Isteni Jóságba vetett hitünket, az üdvözülésbe vetett reménységünket, az egymás iránti szeretetünket már semmi sem ingathatja meg. Legyőzetett a gonosz és a bűn, megnyílt az Ég, az embereknek megadatott az Isten mindenható kegyelme, lelkünk pedig már nem merül el a világi gondok, nyomorúságok, aggodalmak tengerében, eltűnik az ellenségeskedés és a megoszlás.

Krisztus Feltámadásának fénye beragyogja szívünket, kiűzve onnan a hitetlenség és a tökéletlenség sötétségét. Ebben a fényben a Nagyirgalmú Úr kegyelmét és szeretetét ismerjük fel. Adja Isten, hogy miután egyszer megismertük Krisztus fényt, mindig méltók legyünk arra, soha ne hagyjuk kihunyni lelkünkben az Isteni dicsőség ragyogásának szikráit. „Óh, az Egyház fényességes gyermekei – szólít meg minket Moszkvai Szent Filaret főpap atyánk – tanuljatok meg bánni a fénnyel, amelyet oly bőséggel áraszt rátok a Feltámadt Úr!”

Kedveseim! Világítson a mi hitünk lámpása mindenkinek, aki az igazságot és az élet értelmét keresi, aki az Isteni szeretet és kegyelem vizét szomjazza. Menjünk, és hirdessük az embereknek a Feltámadt Krisztust, a jóság és a könyörület cselekedeteivel emlékezve a mi Urunk és Üdvözítőnk parancsolatára: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti Mennyei Atyátokat”(Mt 5,16). Teljesítsük keresztényi kötelességünket felebarátaink szolgálatában, különösen törekedve arra, hogy betöltsük Krisztus fényével családaink életét, azokat az apró otthoni templomokat, ahol gyermekeink felnőnek. Tanítsuk és neveljük őket Isten kegyeltjeinek, a szenteknek példájával, akik hazánkban oly nagy számban dicsőültek meg, hiszen az ő imáik által sokszor menekültünk meg bajoktól és szakadásoktól.

A Szent Húsvét napján az Úr nagy kegyelmet ad nekünk, amikor életetadó Sírjából leküldi nekünk a Kegyelmi tüzet. Azok a világ minden részéről érkező ortodox emberek, akik Isten kegyelméből Krisztus Fényes Feltámadását ezen a szent helyen ünneplik, örvendezve adják tovább egymásnak a szent lángot, eljuttatva azt a városokba és falvakba. Mi is osszuk meg egymással a mai ünnep fényét és melegét. Vigyük el azokat oda, ahol nem ismerik az Istent, ahol lelki sötétség és hideg uralkodik. Világítsuk meg és melegítsük fel azokat, akik ma a szegénységtől, betegségektől, háborúktól, bűnözéstől szenvednek. Húsvéti köszöntésünkkel forduljunk a más felekezetű és meggyőződésű emberek felé emlékezve arra, hogy velük együtt kell megteremtenünk egy jobb életet. Fáradozzunk a társadalom lelki és anyagi újjászületésén, azért, hogy Krisztus fénye egész életünket beragyogja.

Újra és újra köszöntöm Krisztus Húsvétjának ünnepén az Orosz Ortodox Egyház Nagyméltóságú főpapjait, az istenszerető papságot, a szerzeteseket és a világiakat, akik itthon és a diaszpórában élnek. Üdvözlöm testvéreinket, az egész világ ortodox keresztényeit.

Köszöntésemmel a Határontúli Orosz Ortodox Egyház főpapjait, papságát és nyáját is köszöntöm, akikkel együtt törekszünk a közösség és az egység megteremtésére. Osztozom azok örömében, akik ma – Keleten és Nyugaton egyaránt – egy napon ünneplik Krisztus Fényes Feltámadását.

Még egyszer teljes szívemből köszöntelek benneteket, kedveseim, azokkal az örökké élő, és az életet megerősítő szavakkal, amelyek több mint kétezer évvel ezelőtt, mint a bizakodás és remény kifejezői hangzottak el:

KRISZTUS FELTÁMADT!

VALÓBAN FELTÁMADT KRISZTUS!

+II. Alexij, Moszkva és egész Oroszország Patriarchája

Krisztus Húsvétja
2004. évben
Moszkva