Mihail Ausztriai metropolita 2003. november 3-án kelt levele Hilarion Bécsi és Ausztriai püspökhöz

Főtisztelendő Hilarion Bécsi és Ausztriai Püspök úrnak,
Az Orosz Ortodox Egyház
Budapesti és Magyarországi Püspöksége Helytartójának

Főtisztelendő Testvérem Krisztusban!

Válaszadással tartozoma 2003. szeptember 1-i levelére egyrészt azért, hogy az ismét szándékosan elferdített történelmi igazság helyreálljon, másrészt pedig a címzettek tájékoztatása céljából, akiket ezzel megtéveszt, áldozópapból áldozattá változtat. És amit tisztázni szeretnék:

1, Azt mondja, hogy az orosz ortodox keresztények üldözést szenvedtek az orosz kommunisták részéről, főleg a sztálini időben. Ezekhez az üldözsekhez tartozik a görögök tulajdonjogának eltörlése – pontosítok, a „Budapesti Görög-alapítású Magyar Ortodox Egyházközség” – Petőfi téri Nagyboldogasszony templomának, valamint teljes vagyonának elvétele. Ha Magyarországot nem szállta volna meg a Szovjetunió, nem került volna sor az említett templom harmadik fél, az oroszok elfoglalására, akik mivel nem rendelkeznek történelmi jelenléttel Magyarországon, nem tartoznak a hivatalosan elismert nemzeti kisebbségek közé. Valóban szomorú számba venni, mekkora és milyen szenvedést okoztak Kelet Európa népeinek az orosz kommunisták és sajnos az Orosz Ortodox Egyház egyes olyan hírhedt képviselői is, mint Kopolovics Iván.

2, A történelmi Pesti Egyházközség görög származású alapítóinak – soknemzetiségűségével kapcsolatban –, amelyre hivatkozott Mihail Kaszjanov úr, Oroszország miniszterelnökének 2003. IX. 9-én mondott üdvözlő beszédében is, állítása teljesen alaptalan, mivel a templomot maguk és utódaik számára csak görög nemzetiségű és görög nemzeti tudattal és érzülettel rendelkező makedovlachok építették, amit bizonyít: a) görög iskola alapítása, b) görög nyelvű anyakönyvezés és az egyházközség korábbi, Budapesti Görög-alapítású Magyar Ortodox Egyházközség” elnevezése.

3, Köztudott, hogy az Egyetemes Patriarchátus nem tesz nemzeti és nyelvi alapon különbséget és hogy milyen érzéssel tekint a magyar ortodoxiára. Az Orosz Egyház által engedélyezett liturgikus nyelvhasználatra és a magyar ortodoxokat sújtó nacionalista politikára való hivatkozás ezért alaptalan és valótlan, vagy legalábbis olyan buta beszéd, amelyet a „rosszra hajló szándék” (Zst. 140,4) vezérel.

4, Az illetékes magyar bírósághoz azután kellett jogorvoslatért fordulni, miután sokévi próbálkozás után kiderült és sajnos ez mindmáig fennáll, hogy lehetetlen a keresztény szeretet jegyében történő peren kívüli megegyezés. Polgári peres eljárás keretében mint főpásztor arra törekszem, hogy a vagyon a jogos tulajdonosához, a „Budapesti Görög-alapítású Magyar Ortodox Egyházközség” birtokába kerüljön, amelyet a kommunisták erőszakkal megszüntettek, vagyonát elvették és mint Heródes a János fejét, a Moszkvai Patriarchátusnak „tálcán” felkínálták.

5, Álságos dolog a szent kánonokra hivatkozni, Főpap Testvérem. Kérdezem, jogosnak ítélik-e a szent kánonok az Orosz Ortodox Egyház és az ateista kommunisták közötti együttműködést annak érdekében, hogy „ott is arasson, ahol nem vetett és ott is gyűjtsön, ahol nem szórt”? (ld. Mt. 25,24)

6, Álságos dolog a szent kánonokra hivatkozni, Főpap Testvérem. Kérdezem, melyik Ortodox Főhatóságtól kaptak szabályos elbocsátó levelet a görög eredetű egyházközségek papjai ahhoz, hogy a Moszkvai Patriarchátushoz csatlakozhassanak?

7, Álságos dolog a szent kánonokra hivatkozni, Főpap Testvérem, midőn pironkodás nélkül azt állítja, hogy a Budapesti Görög-alapítású Egyházközség „önként és szabad akaratából” csatlakozott a Moszkvai Patriarchátushoz. Kérdezem, milyen mentséget lehet felhozni: a) G. Karpovnak, az N.K.V.D. (a K.G.B. elődje) ezredesének, a Szovjetunió Minisztertanácsa mellett működő Egyházügyi Bizottság elnökének 1945. III. 15-én kelt 58. számú jelentésére, amit Joszif Sztálin személyesen jóváhagyott és ami arról szól, hogy „milyen intézkedéseket kell tenni az Orosz Egyház külföldi pozíciójának erősítésére, és b) a szovjetek bizalmi emberének és az Orosz Ortodox Egyház magyarországi képviselőjének, Kopolovics Iván protoierejnek 1951. X. 1-én írt jegyzőkönyvére, amellyel a „Budapesti Görög-alapítású Magyar Ortodox Egyházközséget” erőszakkal megszünteti és arra kényszeríti, hogy ingatlan és ingó vagyonát a Moszkvai Patriarchátusnak átadja?

8, Álságos az is Főpap Testvérem, ahogy a magyar ortodoxia érdekeire hivatkozik. Kérdezem, miért kellett ehhez a Petőfi téri és a többi görög eredetű egyházközség ingatlan vagyonát az Orosz Ortodox Egyház nevére a telekkönyvben átíratni?

Főtisztelendő Testvérem Krisztusban!

Az egyedüli „testvéri és egyházi szellemben történő” megoldás az lenne, ha a Nagyboldogasszony templomot átadnák a korábbi jogos tulajdonosának, azoknak a görög vagy görög származású ortodoxoknak, akik nevében és érdekében és a magyar ortodox testvérekkel szembeni legcsekélyebb megkülönböztetés nélkül, évek óta küzd a Magyarországi Exarchátus, melynek ugyanaz az Anyaegyháza, miként Önöknek, az Orosz Egyháznak is, amit levelében rendszeresen kerül, pedig még a nemortodoxok, a másvallásúak, az agnosztikusok sőt még az ateisták is megteszik, „Egyetemes Patriarchátusnak” nevezni.

Készen állok mindenkor az ügy peren kívüli, a tisztelt magyar kormány javaslatának szellemében történő rendezésére.

Krisztusi szeretettel:

+Mihal Ausztriai Metropolita s. k.
az Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Exarchája